Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Bolagsstyrning

BHG Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Bolaget tillämpar även Nasdaq Stockholms regelverk och svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna under förutsättning att sådana eventuella avvikelser samt den alternativa lösningen beskrivs och orsakerna därför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade följ eller förklara-principen). 

Förutom lagstiftning och Nasdaq Stockholms regelverk är det bolagets bolagsordning och våra interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagsstyrningen. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagstämma.

I vår bolagsstyrningsrapport framgår bland annat riktlinjerna för styrelsens och ledningens arbete samt information om valberedningen och reglerna för den interna kontrollen.

loading