Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Bolagsordning

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den 3 maj 2023

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är BHG Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhetsföremål är att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier ska uppgå till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamoter.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årsstämman välja en revisor eller ett revisionsbolag.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
§ 9 Deltagande vid bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.
§ 11 Ärenden på årsstämman
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse och revisorer.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.
§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 14 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. 
loading