Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
BHG Group AB (publ), 559077-0763, Hans Michelsensgatan 9, 211 42 Malmö, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när du använder våra tjänster via denna websida eller när vi samlat in och behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?
Vi samlar in IP-adress genom cookies som behövs för websidans funktionalitet samt de personuppgifter som du aktivt lämnar till oss (t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer).

Därför behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Förfrågningar
Vi behandlar personuppgifter för att hantera förfrågningar, t.ex avseende media, investerarrelationer eller HR.

Behandlingen görs för att fullfölja avtal med dig eller med stöd i vårt berättigade intresse.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att skicka marknadsföring via e-post, post och SMS.

Behandlingen sker med ditt samtycke eller för vårt berättigade intresse att skicka marknadsföring.

Förbättring och utveckling
Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott
Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra. T.ex. myndigheter, företag i BHG-koncernen, våra tredjepartsleverantörer och samarbetspartners som levererar tjänster till oss. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med företag som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES
I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar, andra författningar eller börsregelverk.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott.

Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
  • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta oss på ovan adress. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. 

Cookies
Vi använder cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster och innehållet på webbplatsen samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

loading