Hållbarhet

En integrerad del av vår affärsmodell

HÅLLBARHET

Inom BHG Group strävar vi alltid efter att våra verksamheter ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande sätt. Hållbarhet är en förutsättning för vår fortsatta framgång och det är viktigt att hållbarhet betraktas som en självklar del av vår verksamhet. Vi fokuserar på våra materiella hållbarhetsområden och söker kontinuerligt sätt att utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete inom hela vår värdekedja.

Du hittar mer information om hur vi arbetar med hållbarhet i vår Hållbarhetsrapport.

MATERIALITETSANALYS

För att säkerställa att vi behåller rätt strategiska fokus har vi genomfört en materialitetsanalys. Vår materialitetsanalys identifierar BHGs mest framstående påverkan på miljö, samhälle och styrning (ESG) samt vilka områden som bör prioriteras i vår hållbarhetsagenda.

Materialitetsanalysen bygger på dialoger med våra viktigaste intressenter samt en påverkansanalys. Påverkansanalysen identifierar BHGs negativa och positiva påverkan av och på hållbarhet genom hela värdekedjan, i områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Resultaten av materialitetsanalysen presenteras i vår materialitetspyramid, på sida 4 i vår Hållbarhetsrapport.

LEVERANTÖRSKEDJEARBETE

Vår största hållbarhetspåverkan finns inom våra leverantörskedjor. För att främja hållbarhet i våra leverantörskedjor har vi upprättat en Supplier Code of Conduct som baseras på de tio principerna i FN:s Global Compact. Affärspartners, leverantörer och agenter ska utvärderas mot denna kod.

MILJÖARBETE

Att minimera vår påverkan på miljön genom hela vår värdekedja är ett av våra fokusområden. Detta inkluderar att minska växthusgasutsläpp och avfallet som genereras i vår verksamhet. Vi ska även använda energi och material effektivt.

Vår största miljöpåverkan finns i vår leverantörskedja. Därför är vårt leverantörskedjearbete en förutsättning för att minimera vår miljö- och klimatpåverkan.

Du hittar mer information i vår Miljöpolicy.

MÅNGFALD OCH PERSONAL

På BHG är vi övertygade om att när våra medarbetare mår bra så mår BHG bra. Det är därför viktigt att våra anställda känner sig motiverade och utvecklas. Varje bolag inom BHG Group är ansvariga för att våra medarbetare har tillgång till kompetensutveckling och individuella utvecklingsplaner, inklusive kommunicerade mål och feedback.

BHG strävar efter att vara en arbetsplats karaktäriserad av jämställdhet och mångfald. Vi har skapat mål för att förbättra könsfördelningen i ledande befattningar inom våra verksamheter.

Ännu ett viktigt område är hälsa och säkerhet. För oss är det viktigt att våra anställda känner sig stöttade och trygga. Vi strävar efter att skapa en god arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron, förebygga arbetsskador samt främja en god balans mellan arbete och fritid.

FÖRETAGSETIK OCH ANTIKORRUPTION

BHG strävar efter att bedriva en etisk verksamhet och har nolltolerans mot alla former av korruption. Våra krav och förväntningar på korruptionsbekämpade åtgärder specificeras i våra affärsetiska riktlinjer och i vår Code of Conduct. Våra medarbetare har tidigare genomgått en utbildning i våra riktlinjer och vårt förebyggande arbete mot mutor och korruption. Avvikelser kan rapporteras via vår visselblåsarkanal.

SEKRETESS OCH DATASÄKERHET

BHG lägger stor betydelse vid att skydda våra kunders och affärspartners integritet och personuppgifter. För att säkerställa höga nivåer av datasäkerhet, sekretess och personlig integritet har vi etablerat styrdokument och processer, inklusive vår Integritetspolicy, vårt sekretess statement och vår GDPR-handbok.

POLICYDOKUMENT

För att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet har vi formulerat hållbarhetspolicyer. Policyerna ger uttryck för BHGs åtaganden, förväntningar och krav på oss, internt och på våra affärspartners när det kommer till hållbarhet. Följande policyer är centrala styrdokument för hållbarhet:

Vår Code of Conduct tydliggör BHGs ansvar för den påverkan som våra beslut och aktiviteter har på samhället och miljön. Uppförandekoden bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact och specificerar våra krav och förväntningar på mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption.

Vår Supplier Code of Conduct specificerar BHGs förväntningar och krav på våra affärspartners, leverantörer och agenter. Uppförandekoden för leverantörer baseras på FN:s Global Compact.

Vår Miljöpolicy tydliggör BHGs åtaganden och förväntningar gällande klimat och miljö, så som minskning av växthusgasutsläpp, resurseffektiviteten, material, energi och avfall.

BHG har också etablerat policyer för sekretess, inköp, affärsetik och antikorruption, personal och arbetsmiljö samt GDPR.

Rapportera misstänkta förseelser

BHG Group gör allt för att bedriva verksamheten med högsta etiska standard. Men inte ens de mest effektiva kontroller kan täcka in alla tänkbara scenarier. Därför uppmuntrar vi alla våra medarbetare, kunder och intressenter att alltid rapportera eventuella misstankar om oetiskt agerande och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet.

Så här rapporterar du

Du kan välja mellan att rapportera öppet genom att ange namn och kontaktuppgifter eller rapportera anonymt. Oavsett vilken metod du väljer så hanteras alla anmälningar strängt konfidentiellt. Skicka alltid din rapport genom att använda vårt visselblåsningssystem, som hanteras av en oberoende, extern part. Eftersom (Bolagsnamn) är en del av BHG Group kommer du att omdirigeras till en gruppgemensam sida för alla BHG Groups bolag.

Processen är utformad för att bevara uppgiftslämnarens anonymitet och rapporteringskanalen är skild från bolagets IT-system och IP-adress, och andra data som kan identifiera uppgiftslämnaren.

Om du väljer att lämna in en rapport har du rätt att begära och få en fullständig lista över vilka uppgifter som sparas i ärendet. Om det behövs har du också rätt att begära korrigering av ofullständig eller felaktig information.

BHG Group´s anställda är enligt lag skyddade mot repressalier till följd av en anmälan.

Vad ska rapporteras?

Vår rutin för visselblåsning är avsedd för rapportering av tjänstefel och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet, dvs. allt bedrägligt, olämpligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande.

Länk till vårt externa system för rapportering av misstänkta förseelser, klicka här

 

VÅRA MEDARBETARE

  • Respekterar och upprätthåller BHG Groups anseende
  • Agerar ärligt och med integritet
  • Följer alla relevanta lagar och förordningar i de länder där vi gör affärer
  • Följer vår uppförandekod
  • Rapporterar alla överträdelser av vår kod eller någon annan förordning eller lag

 

DOKUMENT

Code of Conduct
Corporate Social Responsibility
Hållbarhetsrapport
Supplier Code of Conduct
Miljörapport
Whistleblower Policy

Employee
loading