Hållbarhet

En integrerad del av vår affärsmodell

Hållbarhet

Inom BHG Group strävar vi alltid efter att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande sätt. I vårCSR-policy och iuppförandekoden framgår vårt ansvar för de effekter som våra beslut och aktiviteter har på omgivningen och miljön.

Uppförandekoden gäller för alla anställda och för koncernens leverantörer.

Vår hållbarhetsrapport finnshär.

Affärsetik och anti-korruption

Alla medarbetare inom BHG Group får information om företagets affärsetiska riktlinjer och förebyggande arbete mot korruption och mutor. Anti-korruption ingår också som en del i vår uppförandekod som även gäller leverantörer.

Styrelsen är ansvarig för att vår policy och de olika riktlinjerna efterlevs. I vissa fall har styrelsen delegerat ansvaret till olika funktioner inom BHG Group. Avsteg från uppförandekoden och koncernens affärsetiska riktlinjer kan rapporteras anonymt genom koncernens visselblåsarsystem.

Mångfald och personalfrågor

BHG Group strävar efter mångfald och en jämn könsfördelning i verksamheten. Mångfaldsmålet omfattar även en jämnare fördelning vad gäller medarbetare med utländsk bakgrund.

Ett annat prioriterat område är hälsa och säkerhet. Det lokala arbetsmiljöarbetet bedrivs på olika sätt och följer på vissa större arbetsplatser certifieringar som AFS 2001. Vårt mål är god arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och förebyggande av arbetsskador. Lärande i arbetet och andra former för kompetensutveckling är också viktiga delar för att alla medarbetare ska kunna utvecklas inom sina respektive roller i koncernen.

Vår påverkan

Logistik är ett av de områden där koncernen har störst klimatpåverkan. Vi för en löpande dialog med våra partners inom logistiklösningar kring ökad effektivitet i sättet att leverera varor och vid hanteringen av returer. Högre utnyttjande av tillgängliga lastutrymmen samt smartare förpackningar kan minska både koldioxidutsläpp, andra utsläpp och användningen av förpackningsmaterial. Vi genomför löpande energibesparande åtgärder vid lager, showrooms och kontor tillsammans med fastighetsägare.

En viktig miljöaspekt är att vi endast har 2 procent returer, vilket minskar vår transportpåverkan. Vår bedömning är att detta, tillsammans med effektiv packning, innebär mindre påverkan på miljön än om kunden själv begett sig till respektive inköpsställe.

Inköp

BHG Group har underleverantörer i både Europa och i Asien. Vi skickar vår uppförandekod till samtliga leverantörer med betydande inköpsvolymer. När vi anlitar nya leverantörer kräver vi att de undertecknar BHG Groups uppförandekod eller att de alternativt uppvisar en egen likvärdig uppförandekod. Under 2019 följde vi upp hållbarhetsarbetet genom självutvärdering och kontroll av leverantörer i lågkostnadsländer där riskerna för avvikelser är som störst.

Väsentlighetsanalys

Styrelsen och företagsledningen har genomfört en övergripande analys över vilka aspekter inom hållbarhet som är av störst väsentlighet för BHG Group och var koncernens påverkan anses vara som mest betydande. Analysen har utgått från både risker och möjligheter kopplade till hållbarhet. De övergripande områden som beaktats är miljö, socialt ansvarstagande, HR-frågor, respekt för mänskliga rättigheter, affärsetik och antikorruption samt ansvar och styrning. Som ett resultat av väsentlighetsanalysen har bolaget valt att fokusera på:

• Ansvarsfulla inköp
• Minskad klimatpåverkan
• Affärsetik och anti-korruption
• Mångfald och HR

Koncernen kommer under 2018 att utöka dialogen med kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och myndigheter för att utveckla gruppens hållbarhetsarbete och rapportering.

Uppförandekod och CSR

I uppförandekoden och i CSR-policyn tydliggörs vårt ansvar för effekten som våra beslut och aktiviteter har på omgivningen och miljön. Båda bygger på FN Global Compacts tio principer och särskild tonvikt har lagts vid att tydliggöra vårt ställningstagande i frågor rörande respekt för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor samt sunda affärsrelationer och antikorruption.

Uppförandekoden gäller för alla anställda i BHG Group, både i Sverige och utomlands, samt för alla leverantörer och deras underleverantörer. En viktig del av processen vid nya leverantörsavtal är att säkerställa att leverantören bedriver sin verksamhet enligt vår uppförandekod. Nya leverantörer måste fylla i en självutvärdering med frågor avseende mänskliga rättigheter, miljöfrågor, jämställdhet etc.

Vi strävar efter att ta aktiv hänsyn till värderingarna i uppförandekoden och i CSR-policyn och undvika inblandning i aktiviteter som på något sätt kränker dessa. Samtliga chefer inom BHG Group förväntas ta ansvar för att deras medarbetare får ta del av, förstår och agerar utifrån både innehållet och andemeningen i uppförandekoden. Ageranden som inte följer denna, eller som kan uppfattas som att de inte följer koden, ska rapporteras till närmaste chef enligt gällande visselblåsar-policy.

Länk till uppförandekoden

Länk till CSR-policyn

 

VÅRA MEDARBETARE

  • Respekterar och upprätthåller BHG Groups anseende
  • Agerar ärligt och med integritet
  • Följer alla relevanta lagar och förordningar i de länder där vi gör affärer
  • Följer vår uppförandekod
  • Rapporterar alla överträdelser av vår kod eller någon annan förordning eller lag

 

DOKUMENT

Code of Conduct
Corporate Social Responsibility

Employee

Följ oss

Prenumerera på information från BHG genom att fylla i formuläret.

Info

Språk

Typloading