Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Ersättningar och Incitamentsprogram

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman fatta beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Vid årsstämman den 5 maj 2022 antogs följande riktlinjer. Ersättning till styrelseledamöterÅrsstämman den 5 maj 2021 beslutade att ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 460 000 (1 900 000) kronor enligt följande fördelning. 600 000 (500 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 (250 000) kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 120 000 (100 000) kronor utgå till revisionsutskottets ordförande, 60 000 (0) kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 (50 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 (0) kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i ersättningsutskottet.

Riktlinjerna för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare framgår
av 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


LTIP 2021/2024
Årsstämman den 5 maj 2021 beslutade om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa seniora befattningshavare, verkställande direktörer och nyckelpersoner inom koncernen genom utgivande av högst 1 200 006 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida medarbetare i koncernen. Teckningsoptionerna överlåts till ett pris per tecknad teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner. 

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den femdagarsperiod som föregår årsstämman 2021. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 augusti 2024 till och med den 30 september 2024.

LTIP 2022/2025Årsstämman den 5 maj 2022 beslutade om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa seniora befattningshavare, verkställande direktörer och nyckelpersoner inom koncernen genom utgivande av högst 1 900 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna hade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast bolagets helägda dotterbolag BHG Group LTIP AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida medarbetare i koncernen. Styrelsen beslutade om tilldelning av teckningsoptioner så snart möjligt efter årsstämman. Teckningsoptionerna gavs ut vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning senast den 31 maj 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under den femdagarsperiod som föregår årsstämman 2022. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 augusti 2025 till och med den 30 september 2025.

 

LTIP 2023/2026
Vid extra bolagsstämma den 13 januari 2023 beslutade aktieägarna att genomföra ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för bolagets VD, genom emission av högst 1 898 654 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna gavs, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till bolagets helägda dotterbolag BHG Group LTIP AB för efterföljande överlåtelse till VD. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till dotterbolaget och överfördes till VD för marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 35 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under tiden den 3 april 2026 till och med den 3 juli 2026.

 

LTIP 2023/2026:2
Vid årsstämman den 3 maj 2023 beslutade aktieägarna att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, VD:ar och nyckelpersoner genom emission av högst 4 800 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna gavs, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till bolagets helägda dotterbolag BHG Group LTIP AB för efterföljande överlåtelse till nuvarande och framtida anställda i koncernen. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till dotterbolaget och överfördes till deltagarna för marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 35 SEK. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under tiden 1 augusti 2026 till och med 30 september 2026.

 

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2023/2026
Vid årsstämman den 3 maj 2023 beslutade aktieägarna att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, VD:ar och nyckelpersoner. För att delta i programmet måste deltagarna ha gjort en privat investering i bolaget genom att förvärva Investeringsaktier. För varje Investeringsaktie som innehas under programmet kommer bolaget att bevilja Rättigheter till upp till två Prestationsaktier kostnadsfritt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. En Rätt kommer att anses intjänad och utnyttjas under förutsättning att deltagaren har behållit sina egna ursprungliga Investeringsaktier och har behållit sin anställning inom koncernen fram till och med datumet för årsstämman 2026.

 

 

loading