Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att lämna förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, ersättning till styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till förändrade instruktioner för valberedningens uppdrag. Styrelsens ordförande, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2023, ska sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna (med ”aktieägare” nedan avses enskild aktieägare eller ägargruppering) i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utnyttja sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande bereda nästa aktieägare i storleksmässig turordning möjlighet att utse en ledamot.Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren i valberedningen förutsatt att ledamöterna inte enas om en annan ordförande. Valberedningens ordförande ska inte vara styrelseledamot i bolaget. En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ersättare. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse en ny ledamot till valberedningen. Om det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i bolaget efter 31 augusti 2023 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för anlitande av rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därutöver ska bolaget på begäran av valberedningen tillhandahålla skäliga personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i BHG uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till investment@bhggroup.se eller post till BHG Group AB (publ), Att: Bolagsstämma 2023, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.

loading