Bolagsstyrning

Ett tillväxtbolag med båda fötterna på jorden

Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan bolaget sammankalla extra bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma
Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma
För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget (inklusive eventuella biträden) senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägarna kan normalt anmäla sitt deltagande på bolagsstämman på ett antal olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Årstämma 2024

Årsstämma i BHG Group AB (publ) kommer att hållas den 6 maj 2024 i Malmö.

Extra bolagsstämma 2024

Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 2 april 2024 klockan 10.00

Extra bolagsstämma 2023 Juli

Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 25 juli 2023 klockan 10.00

Årsstämma 2023

Aktieägarna i BHG Group AB kommer hålla årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 klockan 16:00 i Malmö

Extra bolagsstämma 2023 Januari

Aktieägarna i BHG Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 januari 2023 klockan 15.00

Extra bolagsstämma 2022

Extra bolagsstämma i BHG Group AB (publ) hölls den 30 december 2022

Årsstämma 2022

BHG Group AB:S årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021 hölls den 5 maj 2022 i Malmö.

Årsstämma 2021

BHG Group AB:S årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020 hölls den 5 maj 2021 i Malmö.

Årsstämma 2020

Bygghemma Group First AB:s årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019 hölls den 5 maj 2020 i Malmö.

Extra bolagsstämma 2019

Aktieägarna i Bygghemma Group First AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 i Malmö.

Årsstämma 2019

Bygghemma Group First AB:s årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018 hölls den 15 maj 2019 i Malmö.
loading